Binder Cutter

ใบมีดไสกาวคุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีการผลิตเฉพาะตัวของ Kanefusa ทำให้อายุการใช้งานของใบมีด ยาวนานเป็นพิเศษ